Lokallagsprogram for valgperioden 2023-2027

Rull videre ned for å lese programmet her uten å laste ned.

"
innledning og verdigrunnlag

Verdigrunnlaget til Partiet Sentrum

Vi i Partiet Sentrum tror på et enkelt, men kraftfullt prinsipp: «Vi har alle fått livet i gave – og jorda til låns.» Inspirert av Norges grunnlov og dens forpliktelse til demokrati, rettsstat og menneskerettigheter, bygger vi vår politikk på en humanistisk tradisjon. For oss er hvert enkelt menneske unikt og verdifullt, uavhengig av bakgrunn eller status.

For et mer rettferdig samfunn

Vi setter mennesket først med mål om et mer inkluderende og rettferdig samfunn. I denne globaliserte verden er skillelinjene mellom «oss» og «dem» visket ut. Sosial ulikhet truer demokratiet, og vi kjemper for en utjevning som tjener alle. Menneskets verdi skal aldri vike for økonomiske interesser.

En bærekraftig fremtid

Kampen for miljø og klima handler ikke kun om nåtiden, men om fremtidige generasjoner. Vår største utfordring er klimakampen, og den krever strukturelle endringer – ikke bare individuelle tiltak.

Verdien av mangfold

Drammen er et mangfoldig speilbilde av kulturer og bakgrunner. Vi ser dette mangfoldet som en styrke. Partiet Sentrum er forpliktet til å sikre at dette mangfoldet er representert i byens ledelse og aktiviteter. Vi vil krysse politiske skillelinjer for å sikre at de store partiene engasjerer oss, og vi vil samarbeide med dem som deler våre verdier.

Som en blokkuavhengig gruppe er vi stolte av å presentere vårt program med 13 kjerneområder. Vi tror sterkt på at saken er viktigere enn partilinjen, og vårt primære mål er å tjene innbyggerne i Drammen best mulig. Vår uavhengighet gir oss friheten til å samarbeide med alle partiene i det kommende kommunestyret, da vår lojalitet ligger hos våre velgere og de sakene som er viktigst for dem. Vår tilnærming handler om å bygge broer, finne felles grunnlag og få ting gjort. Vårt program er bygd på verdier av like muligheter, rettferdighet, inkludering og respekt for alle, uavhengig av bakgrunn. Følgende er de 13 hovedpunktene i vårt program som vi forplikter oss til å arbeide for:

Leksefri skole

  Valgløfte: Alle barne- og ungdomsskoler i Drammen kommune skal være leksefrie.

  Lekser kan legge press på elever. Uten lekser har elever mer fritid. Familie og fritid er viktige for barns utvikling. Lærere kan fokusere på undervisning i skolen. Noen elever sliter med lekser hjemme. Skolen bør være stedet for læring. Barn trenger også tid til å være barn. Leksefri kan gi mer like muligheter. Det styrker balansen mellom skole og liv. Læringskvaliteten kan økes med riktig støtte i skolen.

  Mangfoldig representasjon

  Valgløfte: Opprettelse av Drammen Mangfold og likestillingsråd. Lage statistikk på hvordan er representasjon i av befolkningen for ansatte og bedrifter Drammen kommune eier. Be rådmannen å ha målbar plan for å gjenspeile i befolkningen i Drammen.

  Mangfold beriker samfunnet vårt. Alle stemmer og bakgrunner bør høres. Dette fremmer forståelse og enhet. Det reflekterer det virkelige bildet av vårt samfunn. Representasjon inspirerer og oppmuntrer. Det fører til bredere perspektiver i beslutningsprosesser. Mangfold i ledelse kan drive innovasjon. Det gir rettferdighet og like muligheter. Drammen Mangfold og likestillingsråd vil jobbe for inkludering. Alle fortjener en sjanse til å bli sett og hørt.

  Flere språk i skolen

  Valgløfte: Utvide valgspråkene i ungdomsskole til Tyrkisk, Urdu, Arabisk og Polsk.

  Språk er nøkkelen til verdens kulturer. Å lære flere språk åpner dører. Det fremmer internasjonal forståelse og respekt. Språkferdigheter er etterspurt i mange jobber. Elever kan knytte bånd med flere kulturer. Flerspråklighet forbedrer kognitiv fleksibilitet. Det gjør hjernen mer tilpasningsdyktig. Elever kan også reise eller studere i utlandet lettere. Å introdusere flere språk i skolen inkluderer flere kulturer. Det bringer verden nærmere.

  Verdig avskjed for alle

  Valgløfte: Muslimene i Drammen skal kunne begravlegges innen 24 timer hvis ønskelig, alle innbyggerne skal få begravelse etter deres tro og skikk.

  Alle fortjener en verdig avskjed. Døden er en naturlig del av livet. Samfunnet bør respektere og ære avdøde. En verdig avskjed gir trøst til de etterlatte. Det reflekterer respekt for individets liv. Avskjedsseremonier kan være helbredende. De gir et rom for sorg og minne. Alle kulturer og tradisjoner bør respekteres. Livets slutt bør møtes med verdighet. Det gir ro og avslutning.

  CRPD-kommune

  Valgløfte: Drammen kommune skal behandle sine saker som om CRPD var en del av loven.

  CRPD står for menneskerettigheter for funksjonshemmede. En CRPD-kommune respekterer disse rettighetene. Det sikrer inkludering og tilgjengelighet. CRPD fremmer like muligheter for alle. En CRPD-kommune støtter alle borgere. Det gir verktøy for bedre tilrettelegging. Det sikrer at ingen blir etterlatt. Alle bør ha lik tilgang til tjenester. Samfunnet blir sterkere med inkludering. CRPD er veien mot et rettferdig samfunn.

  Nei til bompenger

  Valgløfte: Vi sier nei til finansiering av byvekstavtale med bompenger.

  Bompenger kan være en økonomisk byrde. Mange mener det er mer rettferdige måter å finansiere veier på. Bompenger kan påvirke dagliglivet for mange. Det kan begrense bevegelsen for noen familier. Noen områder kan bli mindre tilgjengelige. Bompenger kan påvirke næringslivet. Alternativer bør utforskes for finansiering. Alle borgere bør kunne bevege seg fritt. Samfunnet bør finne balanserte løsninger. Bevegelsesfrihet er viktig for mange.

  Nei til rasisme og hatkriminalitet

  Valgløfte: Vi skal ha en aktiv og målbare anti-rasisme plan og vi sier koranbrenning skal behandles som hatkriminalitet når de hatefulle har det som intensjon å trakassere minoriteter.

  Alle bør føle seg trygge. Rasisme og hat er skadelig. Vi vil bekjempe diskriminering. Samfunnet bør være inkluderende. Ingen bør føle seg utenfor på grunn av bakgrunn. Vi vil støtte de som er rammet. Forebygging er viktig. Utdanning og dialog kan hjelpe. Alle bør respektere hverandre. Et inkluderende samfunn er et sterkt samfunn.

  Nei til barnefattigdom

  Valgløfte: Alle barn skal ha mulighet til å delta i minst en fritidsaktivitet. 75 % av kostnadene dekkes av Drammen Kommune. De frivillige organisasjonene skal være med i samarbeidet.

  Alle barn i Drammen skal kunne svømme, i sommer perioden skal det gis 75 % rabatt for kommunens barn og unge.

  Hvert barn fortjener en god start. Fattigdom kan hindre muligheter. Vi vil støtte familier i nød. Ingen barn bør gå sultne. Utdanning, fritid og helse er viktige. Alle barn bør ha like muligheter. Vi vil jobbe med lokale tiltak. Fattigdom kan forhindres med riktig støtte. Barna er fremtiden vår. Vi vil investere i dem.

  Nei til stoppeklokke i eldreomsorgen

  Valgløfte: Eldre fortjener tid og omsorg.

  Eldre fortjener tid og omsorg. Stoppeklokke gir ikke rom for personlig pleie. Vi mener at hver enkelt trenger individuell tid. Kvalitet i eldreomsorgen er viktig. Eldreomsorg handler om menneskeverd, ikke effektivitet. En fastsatt tid presser de ansatte. Dette kan føre til stress og dårlig omsorg. Vi vil ha en eldreomsorg basert på behov. God pleie krever tid og tålmodighet. Eldre bør føle seg verdsette, ikke hastet.

  Kjære drammensere!

  Det er en grunnleggende sannhet i demokratiet vårt: hver stemme teller. Men for at det skal være tilfelle, må hver stemme også avgi. Vi forstår at mange av dere kanskje føler at deres individuelle stemme ikke gjør en forskjell, men dette er langt fra sannheten. Hver enkelt stemme bidrar til det større bildet av hva vi vil at Drammen skal være i fremtiden.

  Drammen står ved en skillevei med store muligheter og utfordringer foran oss. Din deltakelse i valget gir deg makt til å forme vår bys fremtid, til å velge ledere som vil adressere de viktigste problemene vi står overfor, og til å gi retning for vårt fellesskap.

  Når valgdeltakelsen er lav, er det kun en liten del av befolkningen som bestemmer for oss alle. Dette er ikke bildet av et sunt demokrati. Derfor oppfordrer vi deg, uavhengig av hvilken vei du lener deg mot, til å utøve din borgerrettighet og gjøre din stemme hørt. Å delta i valget er ikke bare en rettighet, men en plikt vi alle deler for å sikre at Drammen vokser, blomstrer og gjenspeiler ønskene til alle dens borgere.

  Vi håper selvfølgelig at du støtter Partiet Sentrum Drammen, men uansett hva ditt valg er, ber vi deg om å stemme.

  Godt valg, Drammen! La oss sammen forme fremtiden for vår elskede by.